Regulamin sprzedaży biletu na powrót do przyszłości

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM FILMOWYM

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez Usługodawcę Biletów na powrót do przyszłości na organizowane w kinie Piast w Legnicy Seanse.

DEFINICJE
REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
KINO – Kino Piast, 59-220 Legnica, ul. Biskupia 5
USŁUGODAWCA – Dolnośląskie Centrum Kultury Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 64 a, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod numerem 17/2005, posiadająca numer NIP: 896-000-57-85 i Regon: 000279924.
SERWIS – Serwis Internetowy udostępniony przez Usługodawcę w domenie www.kino-piast.pl , do którego prawa przysługują Usługodawcy, za pomocą którego udostępnia on Użytkownikom informacje, w tym o Seansach oraz umożliwia zakup Biletów na powrót do przyszłości z wykorzystaniem komputerowego (internetowego) systemu sprzedaży. Serwis umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży i odbioru Biletów na powrót do przyszłości.umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży i odbioru Biletów na powrót do przyszłości.

OPERATOR PŁATNOŚCI – Serwis tpay.com („Serwis”) – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309098, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437, NIP: 777-306-15-79, adres strony internetowej: http://tpay.com, e-mail: kontakt@tpay.com.
SEANS – organizowany przez Usługodawcę pokaz filmu w Kinie
BILET NA POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI – bilet w formie PDF z fotokodem wysyłany na wskazany przez Klienta adres email, uprawniający do nabycia w kasie kina Biletu na wybrany przez Klienta Seans 2D.

BILET – dokument otrzymywany w kasie Kina w zamian za Bilet na powrót do przyszłości, uprawniający do wzięcia udziału w Seansie.

UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Systemu.
KLIENT – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, który zawiera ze Sprzedawcą umowę nabycia Biletu na powrót do przyszłości.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące zakupu Biletów na powrót do przyszłości z wykorzystaniem Serwisu Internetowego.
 • Użytkownik dokonujący zakupu Biletu na powrót do przyszłości za pośrednictwem Serwisu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

ZAKUP BILETU NA POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI

 • Zakup Biletu na powrót do przyszłości nie wymaga dokonania rejestracji w Serwisie lub założenia w nim konta Użytkownika.
 • Użytkownik może składać zamówienia na Bilet na powrót do przyszłości w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę z wyłączeniem przerw technicznych oraz braku dostępności Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 • Złożenie zamówienia, stanowi złożenie przez Klienta Usługodawcy oferty zawarcia umowy kupna Biletu na powrót do przyszłości

Zakup Biletu na powrót do przyszłości następuje poprzez dokonanie przez  Klienta w Serwisie  kolejno następujących czynności:

 • wskazanie: Biletu na powrót do przyszłości oraz ilości Biletów,
 • wprowadzenie wszystkich danych bądź zaakceptowanie wskazanych przez system danych Klienta takich jak:
 • imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę firmy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail, które będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 • dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora Płatności na stronie Operatora Płatności za nabywane Bilety na powrót do przyszłości –  zapłata powinna nastąpić bezpośrednio po dokonaniu akceptacji liczby nabywanych Biletów na powrót do przyszłości . Upływ terminu 20 minut bez dokonania płatności powoduje anulację dokonanej rezerwacji i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury zakupu Biletu na powrót do przyszłości.
 • Po dokonaniu czynności określonych w)Regulaminie w Serwisie Internetowym zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające informacje o cenie i specyfikacji zamówionych Biletów na powrót do przyszłości.
 • Dla każdego zamówienia złożonego przez Klienta obowiązuje cena: 15 zł za jeden Bilet na powrót do przyszłości, która jest ceną brutto.

W toku zakupu Biletu na powrót do przyszłości Klient zobowiązany jest do:

 • akceptacji niniejszego Regulaminu,
 • akceptacji Regulaminu Kina;

ZAPŁATA ZA BILETY

Klient dokonuje płatności za Bilety  na powrót do przyszłości za pośrednictwem Operatora Płatności za pomocą:

 • karty kredytowej lub płatniczej,
 • e-przelewów.

Cena Biletów na powrót do przyszłości wynikająca z zamówienia złożonego przez Klienta winna zostać zapłacona niezwłocznie po jego dokonaniu. Klient podczas składania zamówienia jest informowany o czasie w jakim powinien zakończyć składanie zamówienia. W przypadku niezakończenia składania zamówienia w zastrzeżonym czasie, składane zamówienie ulega anulowaniu.

 • Transakcja nieopłacona w terminie zostanie automatycznie anulowana. Zamówienie, dla którego nie wybrano formy płatności podlega anulowaniu.
 • Prawa do Biletu na powrót do przyszłości przechodzą na Klienta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę od Operatora Płatności potwierdzenia pozytywnego zakończenia transakcji, na potwierdzenie czego w Systemie Internetowym zostaje udostępniony Klientowi Bilet na powrót do przyszłości w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 • Stosunek prawny pomiędzy Klientem a Operatorem Płatności, wynikający z przeprowadzenia pojedynczej transakcji płatniczej kształtuje regulamin dostępny na stronie Internetowej Operatora pod adresem https://secure.tpay.com/partner/pliki/regulamin.pdf

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Bilet na powrót do przyszłości zostanie dostarczony na adres mailowy Klienta, wskazany podczas zamówienia

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych dotyczących zamówienia osobom trzecim, nieuprawnione odebranie Biletów na powrót do przyszłości oraz wydrukowanie Biletu na powrót do przyszłości przez osoby trzecie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki kradzieży Biletu na powrót do przyszłości Klientowi i skutki udostępnienia Biletu na powrót do przyszłości lub numeru zamówienia, kodu identyfikacyjnego przez Klienta, osobie trzeciej. 
 • Bilet na powrót do przyszłości można realizować najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. Po upływie wskazanego terminu, traci on ważność.

REALIZACJA BILETU

Bilet, stosownie do jego treści, umożliwia jego posiadaczowi  jednorazowe wejście na wybrany Seans 2D emitowany w Kinie, wskazany na Bilecie.

 • Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia do uczestniczenia w Seansie i zostanie uznany przez obsługę Kina za nieważny.
 • Realizacja Biletu następuje poprzez jego okazanie pracownikowi Kina wpuszczającemu Klientów do Sali kinowej.
 • Bilet ważny jest do momentu zakończenia Seansu którego Bilet dotyczył. Klient nie ma prawa do udziału w Seansie poza terminem ważności Biletu.
 • W przypadku, gdy Klient opuszcza Kino w trakcie trwania Seansu w wypadku powrotu, powinien okazać pracownikowi Kina Bilet w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę, w której odbywa się Seans lub Wydarzenie i udziału w dalszej jego części.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Klienta stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia jego praw lub wolności, zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o swobodnym przepływie danych oraz zniesieniu dyrektywy 95/46/EG (RODO).
 2. Szczegółowe postanowienia i informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Usługodawcę zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej na stronie www.dcf.wroclaw.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji związanych realizacją umowy nabycia Biletów określa Regulamin Kina (www.dcf.wroclaw.pl/o-dcf/regulamin).
 • Usługodawca jest uprawniony, w każdym czasie, do zaprzestania sprzedaży  Biletów na powrót do przyszłości
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się, oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz z Regulaminu Kina Piast w Legnicy. Regulaminy udostępniane są Użytkownikom przed dokonaniem zapłaty za nabywane Bilety. Użytkownik ma prawo do uczestnictwa w Seansie realizowanym przez Usługodawcę na określonych przez niego warunkach.
 • Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie Internetowym.
 • Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 • W wypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami regulaminu a informacjami przekazanymi Klientowi będącemu konsumentem zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rozstrzygające znaczenie będą miały informacje przekazane zgodnie z w/w ustawą.
 • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.